Prower V5 能在博文的底部加谷歌的文字广告吗

有什么办法能在博文的底部加谷歌的文字广告

Baoernic -
共有4个回答 按发表时间排序
 • 0
  最佳答案
  摄氏度 - 2012-11-16

  自己在主题的Single.php文件里相应位置加上广告代码不就行了

  Baoernic - 2012-11-17

  老大我是代码盲,能再麻烦一下 把广告代码放在下面代码里的哪个位置
  <?php get_header(); ?>
  <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

  <article <?php post_class() ?>>
    <h1><?php the_title(); ?></h1>
    <small class="meta"><?php the_time('Y-m-d'); ?></small>
    <?php the_content(); ?>
    <small class="meta">分类:<?php the_category('、') ?> | 标签:<?php the_tags((' '), '、'); ?> | <?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?></small>
  </article>

  <?php endwhile; ?>
  <?php comments_template(); ?>
  <?php get_footer(); ?>

  摄氏度 - 2012-11-17
  <?php endwhile; ?>
  //广告代码放在这里
  <?php comments_template(); ?>
  Baoernic - 2012-11-17

  谢谢 谢谢.

做好事要留名,请先登录再回答,如果还没有帐户请先注册